سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

به آیین زردشت و رسم مجوس

به خدمت در آن خانه چندین عروسآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - به آیین زردشت و رسم مجوس

fi Hddk cvnaj , vsl l[,s

fi onlj nv Hk ohki ]kndk uv,s

تعداد ابیات منتشر شده : 510165