سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

همه آفت دیده و آشوب دل

ز گل شان فرو رفته در پا به گلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - همه آفت دیده و آشوب دل

ili Htj ndni , Ha,f ng

c 'g ahk tv, vtji nv \h fi 'g

تعداد ابیات منتشر شده : 510165