سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چو برخواندی افسونی آن دل فریب

ز دل هوش بردی ز دانا شکیبآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چو برخواندی افسونی آن دل فریب

], fvo,hknd hts,kd Hk ng tvdf

c ng i,a fvnd c nhkh a;df

تعداد ابیات منتشر شده : 510165