سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

سکندر چو فرمود کردن شتاب

بدان خانه تا خانه گردد خرابآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - سکندر چو فرمود کردن شتاب

s;knv ], tvl,n ;vnk ajhf

fnhk ohki jh ohki 'vnn ovhf

تعداد ابیات منتشر شده : 510165