سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

گل آگین کند چشمه قند را

به شادی گزارد دمی چند راآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - گل آگین کند چشمه قند را

'g H'dk ;kn ]ali rkn vh

fi ahnd 'chvn nld ]kn vh

تعداد ابیات منتشر شده : 510165