سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

گزارشگر دفتر خسروان

چنین کرد مهد گزارش روانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - گزارشگر دفتر خسروان

'chva'v ntjv osv,hk

]kdk ;vn lin 'chva v,hk

تعداد ابیات منتشر شده : 510165