سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

که چون در سپاهان کمر بست شاه

رسانید بر چرخ گردان کلاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - که چون در سپاهان کمر بست شاه

;i ],k nv s\hihk ;lv fsj ahi

vshkdn fv ]vo 'vnhk ;ghi

تعداد ابیات منتشر شده : 510120