سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

در هفت گنجینه را باز کرد

برسم کیان خلعتی ساز کردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - در هفت گنجینه را باز کرد

nv itj 'k[dki vh fhc ;vn

fvsl ;dhk ogujd shc ;vn

تعداد ابیات منتشر شده : 510120