سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

ز مصری و رومی و چینی پرند

برآراست پیرایهٔ ارجمندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - ز مصری و رومی و چینی پرند

c lwvd , v,ld , ]dkd \vkn

fvHvhsj \dvhdiٔ hv[lkn

تعداد ابیات منتشر شده : 510120