سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

در گردش روزگار دیر است

کاتش زبر است و آب زیر استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - در گردش روزگار دیر است

nv 'vna v,c'hv ndv hsj

;hja cfv hsj , Hf cdv hsj

 • جستجوی معنی این بیت شعر در سعدی
 • جستجوی سر آنم که گر ز دست برآید در همه ی آثار
 • جستجوی مرغ سحر در سعدی
 • جستجوی گریه در همه ی آثار
 • جستجوی محمد در همه ی آثار
 • جستجوی پس از این گوش در شهریار
 • جستجوی زمستان در همه ی آثار
 • جستجوی وصل در حافظ
 • جستجوی گل در همه ی آثار
 • جستجوی جان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165