سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

دیر است که تا جهان چنین است

پی نیش مگس کم انگبین استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - دیر است که تا جهان چنین است

ndv hsj ;i jh [ihk ]kdk hsj

\d kda l's ;l hk'fdk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165