سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

ساقی به من آور آن می لعل

کافکند سخن در آتشم نعلآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - ساقی به من آور آن می لعل

shrd fi lk H,v Hk ld gug

;ht;kn sok nv Hjal kugتعداد ابیات منتشر شده : 373712