سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

گردوستپی درین شمار است

دشمن کامیش صدهزار استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - گردوستپی درین شمار است

'vn,sj\d nvdk alhv hsj

nalk ;hlda wnichv hsj

 • جستجوی شهریار در شهریار
 • جستجوی بهار در سعدی
 • جستجوی عشق در حافظ
 • جستجوی خسته شدم از این دلشکستگی در حافظ
 • جستجوی عشق در صائب تبریزی
 • جستجوی مبارک باد در همه ی آثار
 • جستجوی درد كشأن در حافظ
 • جستجوی جهد در همه ی آثار
 • جستجوی خون در همه ی آثار
 • جستجوی که هستی را نمی بینم بقایی در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 510165