سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

شب چون پر زاغ بر سرآورد

شبپره ز خواب سر برآوردآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - شب چون پر زاغ بر سرآورد

af ],k \v chy fv svH,vn

af\vi c o,hf sv fvH,vnتعداد ابیات منتشر شده : 364455