سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

گر تاختنی به لطمه کردم

از لطمه خویش زخم خوردمآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - گر تاختنی به لطمه کردم

'v jhojkd fi gxli ;vnl

hc gxli o,da col o,vnlتعداد ابیات منتشر شده : 367935