سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

صاحب تبع و بلندنام است

اسباب بزرگیش تمام استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - صاحب تبع و بلندنام است

whpf jfu , fgknkhl hsj

hsfhf fcv'da jlhl hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165