سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

برداشت ازو امید بهبود

کان رشته تب پر از گره بودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - برداشت ازو امید بهبود

fvnhaj hc, hldn fif,n

;hk vaji jf \v hc 'vi f,n


 • جستجوی حاصل عمر در همه ی آثار
 • جستجوی سرمست در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی آفتاب تمز در سعدی
 • جستجوی فال حافظ در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 373712