سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

نیکی کن و از بدی بیندیش

نیک آید نیک را فرا پیشآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - نیکی کن و از بدی بیندیش

kd;d ;k , hc fnd fdknda

kd; Hdn kd; vh tvh \daتعداد ابیات منتشر شده : 373712