سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

ذابح ز خطر دهان گرفته

سعد اخبیه را عنان گرفتهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - ذابح ز خطر دهان گرفته

bhfp c oxv nihk 'vtji

sun hofdi vh ukhk 'vtjiتعداد ابیات منتشر شده : 407826