سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

ای منشی نامه عنایت

بر فتح و ظفر ترا ولایتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - ای منشی نامه عنایت

hd lkad khli ukhdj

fv tjp , ztv jvh ,ghdjتعداد ابیات منتشر شده : 373712