سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

سیمای تو گرچه دلنواز است

اندیشه وحشیان دراز استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - سیمای تو گرچه دلنواز است

sdlhd j, 'v]i ngk,hc hsj

hkndai ,padhk nvhc hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165