سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

هرچند حصارت آهنین است

لؤلؤی ترت صدف نشین استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - هرچند حصارت آهنین است

iv]kn pwhvj Hikdk hsj

gؤgؤd jvj wnt kadk hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165