سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

با تو خودی من از میان رفت

و این راه به بی خودی توان رفتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - با تو خودی من از میان رفت

fh j, o,nd lk hc ldhk vtj

, hdk vhi fi fd o,nd j,hk vtjتعداد ابیات منتشر شده : 407782