سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

گز نقد کنان حال مجنون

پیری سره بود خال مجنونآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - گز نقد کنان حال مجنون

'c krn ;khk phg l[k,k

\dvd svi f,n ohg l[k,kتعداد ابیات منتشر شده : 407782