سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

می تاخت نجیب دشت بر دشت

دیوانه چو دیو باد می گشتآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - می تاخت نجیب دشت بر دشت

ld jhoj k[df naj fv naj

nd,hki ], nd, fhn ld 'aj


 • جستجوی دوستان در مولوی
 • جستجوی زلف در عنصری
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی پریشانم در همه ی آثار
 • جستجوی تیر آه ما ز گردون بگذرد حافظ خموش در حافظ
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی نادان در همه ی آثار
 • جستجوی یار در شهریار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 414975