سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

تا یافت ورا به کنج کوهی

آزاد ز بند هر گروهیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - تا یافت ورا به کنج کوهی

jh dhtj ,vh fi ;k[ ;,id

Hchn c fkn iv 'v,idتعداد ابیات منتشر شده : 412888