سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

تا یافت ورا به کنج کوهی

آزاد ز بند هر گروهیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - تا یافت ورا به کنج کوهی

jh dhtj ,vh fi ;k[ ;,id

Hchn c fkn iv 'v,id

 • جستجوی حکیم نزاری در حافظ
 • جستجوی صنم در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی شکستن در همه ی آثار
 • جستجوی مژگان در همه ی آثار
 • جستجوی که تمکین اورنگ شاهی از اوست در حافظ
 • جستجوی محمود در فردوسی
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی حافظ در حافظ
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 504887