سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

آنچه آن من است با تو نور است

دورم من از آنچه از تو دور استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - آنچه آن من است با تو نور است

Hk]i Hk lk hsj fh j, k,v hsj

n,vl lk hc Hk]i hc j, n,v hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165