سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

ز آفتاب جلال اوست چو ماه

روی ما سرخ و روی خصم سیاهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - ز آفتاب جلال اوست چو ماه

c Htjhf [ghg h,sj ], lhi

v,d lh svo , v,d owl sdhiتعداد ابیات منتشر شده : 407782