سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

آسمان کافتاب ازو اثریست

بر میان تو کمترین کمریستآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - آسمان کافتاب ازو اثریست

Hslhk ;htjhf hc, hevdsj

fv ldhk j, ;ljvdk ;lvdsjتعداد ابیات منتشر شده : 407782