سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

در گل شوره دانه افشانی

بر نیارد مگر پشیمانیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - در گل شوره دانه افشانی

nv 'g a,vi nhki htahkd

fv kdhvn l'v \adlhkdتعداد ابیات منتشر شده : 407797