سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

آفتاب ار توان بر آب زدن

آب نتوان بر آفتاب زدنآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - آفتاب ار توان بر آب زدن

Htjhf hv j,hk fv Hf cnk

Hf kj,hk fv Htjhf cnk

تعداد ابیات منتشر شده : 508620