سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

آنچه او هم نوست و هم کهن است

سخن است و در این سخن سخن استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - آنچه او هم نوست و هم کهن است

Hk]i h, il k,sj , il ;ik hsj

sok hsj , nv hdk sok sok hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 510165