سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

چون سهیل جمال بهرامی

از ادیم یمن ستد خامیآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - چون سهیل جمال بهرامی

],k sidg [lhg fivhld

hc hndl dlk sjn ohld

 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • جستجوی قهر در همه ی آثار
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی چتر در همه ی آثار
 • جستجوی سیمین ساق در عنصری
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی هر که را اسرار حق آموختند در مولوی
 • جستجوی امتحان در همه ی آثار
 • جستجوی شعر بلغالعلی در سعدی
 • جستجوی راه در حافظ
 • تعداد ابیات منتشر شده : 478391