سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

شه نترسید از آن شکنج و شکوه

ابرکی ترسد از گریوه کوهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - شه نترسید از آن شکنج و شکوه

ai kjvsdn hc Hk a;k[ , a;,i

hfv;d jvsn hc 'vd,i ;,i

تعداد ابیات منتشر شده : 474537