سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

تیغ چون بر سری فراز کشند

ریگ ریزند و نطع باز کشندآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - تیغ چون بر سری فراز کشند

jdy ],k fv svd tvhc ;akn

vd' vdckn , kxu fhc ;akn

تعداد ابیات منتشر شده : 478361