سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

آن بیابان علم به خون افراخت

ریگ از آن ریخت نطع از آن انداختآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - آن بیابان علم به خون افراخت

Hk fdhfhk ugl fi o,k htvhoj

vd' hc Hk vdoj kxu hc Hk hknhoj

تعداد ابیات منتشر شده : 478369