سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
نظامی گنجوی

می چکید آب ازان دو لعل نهان

آب دیده ولی نه آب دهانآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

نظامی گنجوی - می چکید آب ازان دو لعل نهان

ld ];dn Hf hchk n, gug kihk

Hf ndni ,gd ki Hf nihk

تعداد ابیات منتشر شده : 509595