سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هاتف اصفهانی

میان روضهٔ خضرا روان شد چشمهٔ روشن

کنار چشمهٔ روشن برآمد لالهٔ حمراآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هاتف اصفهانی - میان روضهٔ خضرا روان شد چشمهٔ روشن

ldhk v,qiٔ oqvh v,hk an ]aliٔ v,ak

;khv ]aliٔ v,ak fvHln ghgiٔ plvh


 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی دست شکر در سعدی
 • جستجوی ژاله در همه ی آثار
 • جستجوی تا در همه ی آثار
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی کدو در همه ی آثار
 • جستجوی شب در همه ی آثار
 • جستجوی مرا در همه ی آثار
 • جستجوی سر در همه ی آثار
 • جستجوی شب و رویا در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 251627