سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

کوی او مقصدست و او مقصود

او محمد مقام او محمودآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - کوی او مقصدست و او مقصود

;,d h, lrwnsj , h, lrw,n

h, lpln lrhl h, lpl,n

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474642