سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

بنده کمترین توست بلال

بلبل باغ دین توست بلالآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - بنده کمترین توست بلال

fkni ;ljvdk j,sj fghg

fgfg fhy ndk j,sj fghg


 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی می در همه ی آثار
 • جستجوی خر در همه ی آثار
 • جستجوی ز رفتن تو من از عمر بی نصیب شدم در صائب تبریزی
 • جستجوی نبرد در فردوسی
 • جستجوی مجید در همه ی آثار
 • جستجوی دولت جاوید در سعدی
 • جستجوی دیوان در شهریار
 • جستجوی چاره در همه ی آثار
 • جستجوی دولت در سعدی
 • تعداد ابیات منتشر شده : 331630