سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

بر فلک غلغل بلال تو باد

آسمان منزل بلال تو بادآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - بر فلک غلغل بلال تو باد

fv tg; ygyg fghg j, fhn

Hslhk lkcg fghg j, fhnتعداد ابیات منتشر شده : 331673