سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

روز دیگر که وقت میدان شد

باز شه را هوای جولان شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - روز دیگر که وقت میدان شد

v,c nd'v ;i ,rj ldnhk an

fhc ai vh i,hd [,ghk anتعداد ابیات منتشر شده : 412915