سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

آمد و کرد هم عنانی او

شد مشرف به هم زبانی اوآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - آمد و کرد هم عنانی او

Hln , ;vn il ukhkd h,

an lavt fi il cfhkd h,تعداد ابیات منتشر شده : 407782