سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

گفت شاها رسید فصل بهار

معتدل شد برای لیل و نهارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - گفت شاها رسید فصل بهار

'tj ahih vsdn twg fihv

lujng an fvhd gdg , kihv

تعداد ابیات منتشر شده : 504947