سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

گفت شاها رسید فصل بهار

معتدل شد برای لیل و نهارآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - گفت شاها رسید فصل بهار

'tj ahih vsdn twg fihv

lujng an fvhd gdg , kihv

 • جستجوی سعدی در همه ی آثار
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی چشم ها را باید شست در همه ی آثار
 • جستجوی اعتبار در همه ی آثار
 • جستجوی صدف در همه ی آثار
 • جستجوی سفر در خاقانی
 • جستجوی معشوقه در همه ی آثار
 • جستجوی سخن این است در حافظ
 • جستجوی صدف در معرفت دل او در همه ی آثار
 • جستجوی حکمت در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509565