سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

همه روی زمین گلستان شد

موسم باغ و وقت بستان شدآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - همه روی زمین گلستان شد

ili v,d cldk 'gsjhk an

l,sl fhy , ,rj fsjhk an

تعداد ابیات منتشر شده : 504947