سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

سبزه از برف شد عیان امروز

عالم پیر شد جوان امروزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - سبزه از برف شد عیان امروز

sfci hc fvt an udhk hlv,c

uhgl \dv an [,hk hlv,c


 • جستجوی دانلود اهنگ بگوید تا دلبر حورم بیاید در فایز
 • جستجوی جنگ در سعدی
 • جستجوی سیاه در فردوسی
 • جستجوی خدا در شهریار
 • جستجوی عطر حور بهشت خاک عبیر در حافظ
 • جستجوی بخت بز در قاآنی
 • جستجوی بارگاه در همه ی آثار
 • جستجوی طلب در همه ی آثار
 • جستجوی ناز در حافظ
 • جستجوی کنایه در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 412915