سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

سبزه از برف شد عیان امروز

عالم پیر شد جوان امروزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - سبزه از برف شد عیان امروز

sfci hc fvt an udhk hlv,c

uhgl \dv an [,hk hlv,c

تعداد ابیات منتشر شده : 505890