سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

سبزه از برف شد عیان امروز

عالم پیر شد جوان امروزآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - سبزه از برف شد عیان امروز

sfci hc fvt an udhk hlv,c

uhgl \dv an [,hk hlv,c

 • جستجوی زمانه در فردوسی
 • جستجوی دو دلم در سعدی
 • جستجوی وصف در سعدی
 • جستجوی عشق در عطار
 • جستجوی امید در فردوسی
 • جستجوی از در همه ی آثار
 • جستجوی پری در همه ی آثار
 • جستجوی راه در حافظ
 • جستجوی نه سیم نه دل نه یار داریم در همه ی آثار
 • جستجوی دست طمع چو پيش كسان ميكني دراز در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 474657