سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

هیچ دانی که سیل چون شده است؟

از سر کوه سرنگون شده استآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - هیچ دانی که سیل چون شده است؟

id] nhkd ;i sdg ],k ani hsj?

hc sv ;,i svk',k ani hsj

تعداد ابیات منتشر شده : 504887