سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

سبزه بر هر طرف فگنده بساط

بر زمین پا نمی رسد ز نشاطآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - سبزه بر هر طرف فگنده بساط

sfci fv iv xvt t'kni fshx

fv cldk \h kld vsn c kahxتعداد ابیات منتشر شده : 412901