سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

از گهرهای شبنم و ژاله

شد مرصع پیالهٔ لالهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - از گهرهای شبنم و ژاله

hc 'ivihd afkl , Vhgi

an lvwu \dhgiٔ ghgi

 • جستجوی کاذب در همه ی آثار
 • جستجوی ای کوی محبت در سعدی
 • جستجوی خستگی در همه ی آثار
 • جستجوی آنکه خدای همه گنجد در او در همه ی آثار
 • جستجوی خائن در همه ی آثار
 • جستجوی ابد در سعدی
 • جستجوی سلام در همه ی آثار
 • جستجوی است در حافظ
 • جستجوی معتاد در همه ی آثار
 • جستجوی زمستان در همه ی آثار
 • تعداد ابیات منتشر شده : 509565