سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

از گهرهای شبنم و ژاله

شد مرصع پیالهٔ لالهآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - از گهرهای شبنم و ژاله

hc 'ivihd afkl , Vhgi

an lvwu \dhgiٔ ghgi

تعداد ابیات منتشر شده : 504947