سیمین ساق، بانک شعر پارسی


 
هلالی جغتایی

ژاله و لاله از سیاهی داغ

آشیان کرده زاغ و بیضهٔ زاغآیا این شعر را می پسندید؟


تصویر بیت

هلالی جغتایی - ژاله و لاله از سیاهی داغ

Vhgi , ghgi hc sdhid nhy

Hadhk ;vni chy , fdqiٔ chy

تعداد ابیات منتشر شده : 501514